Najczęściej zadawane pytania

OGÓLNE INFORMACJE

• Czy Centrum Egzaminacyjne PL102 w Kaliszu oferuje te same egzaminy co British Council?

Tak. Zarówno Centrum Egzaminacyjne w Kaliszu jak i British Council są autoryzowanymi przez Cambridge English centrami egzaminacyjnymi i mogą przeprowadzać egzaminy Cambridge English.

 

• Jak długo ważny jest certyfikat?

Certyfikaty wystawiane przez Cambridge English ważne są przez całe życie.

 

Co oznacza określenie 'otwarte' centrum? Dlaczego niektóre centra mają status 'zamkniętego'?

Centrum, które posiada status 'otwartego', może rejestrować na egzamin każdego kandydata. Centra mające status 'zamkniętego' mogą rejestrować na egzamin wyłącznie swoich uczniów. Szkoła Językowa Forum jest centrum 'otwartym', co oznacza, że każdy może się zarejestrować i przystąpić do egzaminu.

 

• Jakie egzaminy można zdawać w Kaliszu?

Centrum Egzaminacyjne PL102 otrzymało autoryzację na przeprowadzanie następujących egzaminów:

Young Learners Examas (YLE) – egzaminy z języka angielskiego ogólnego na 3 poziomach zaawansowania: Starters, Movers i Flyers

Cambridge English: Key English for Schools (KET for Schools) – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie elementarnym dla uczniów na poziomie A2

Cambridge English: Key English (KET) – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie A2

Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools) – egzamin z języka angielskiego ogólnego dla uczniów na poziomie B1

Cambridge English: Preliminary (PET) – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie B1

Cambridge English:  English First (FCE), Cambridge English:  Advanced (CAE) oraz Cambridge English: Proficiency (CPE) – najpopularniejsze egzaminy z języka angielskiego w Polsce i na świecie na poziomie B2, C1 i C2

Cambridge English: Business English Certificates (BEC) – egzaminy z języka angielskiego biznesowego na 3 poziomach zaawansowania: Preliminary (B1), Vantage (B2) i Higher (C1)

 

PRZED EGZAMINEM

• Czy będąc dyslektykiem mogę liczyć na zwolnienie z niektórych części egzaminu lub liczyć na specjalne traktowanie?

Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią mogą liczyć na wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25%. Aby ubiegać się o specjalne traktowanie należy w trakcie rejestracji dostarczyć:1. Zaświadczenie z poradni psychologicznej, które musi dostarczyć najpóźniej w dniu rejestracji i które musi:

  • być wystawione nie wcześniej niż 2 lata przed terminem egzaminu pisemnego, do którego kandydat będzie podchodził w danej sesji;
  • zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii
  • zawierać nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii

2. Wypełniony i podpisany wniosek o szczególne udogodnienia (dokument dostępny w sekretariacie Brytanii)

Dysleksja, dysgrafia lub dysortografia nie stanowią podstawy do zwolnienia z jakiejkolwiek części egzaminu.

 

• Jestem osobą niepełnosprawną, czy mogę liczyć na specjalne traktowanie w trakcie egzaminu?

Cambridge English oferuje szeroki zakres udogodnień dla osób niepełnosprawnych, m.in. wydłużenie czasu egzaminu, specjalnie przygotowane materiały egzaminacyjne (np. z powiększoną czcionką dla osób niedowidzących, przygotowane w Braille’u dla osób niewidzących, itp.), osobną salę egzaminacyjną czy słuchawki dla osób z uszkodzeniem słuchu. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Aby ubiegać się o w/w udogodnienia należy zgłosić taką potrzebę w trakcie rejestracji, wypełniając wniosek o szczególne udogodnienia (dokument dostępny w sekretariacie). Z wyjątkiem widocznej niepełnosprawności, do wniosku o szczególne udogodnienia należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

 

• Czy jeśli nie pojawię się na egzaminie Centrum odda mi wcześniej wpłacone pieniądze?

Refundacja przysługuje wyłącznie osobom, które z przyczyn zdrowotnych nie mogły uczestniczyć w egzaminie. Osobom lub instytucjom, które wniosły opłatę za kandydatów nieobecnych na egzaminie z przyczyn zdrowotnych przysługuje częściowy zwrot tej opłaty. Aby otrzymać zwrot z przyczyn zdrowotnych należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego zwolnienie lekarskie wystawione na wniosku o zwrot z przyczyn zdrowotnych (dokument dostępny w biurze Centrum) w nieprzekraczalnym terminie określonym przez regulamin danej sesji egzaminacyjnej.

 

• Czy jeśli po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej zrezygnuję z uczestnictwa w egzaminie Centrum zwróci mi wpłaconą kwotę?

Jeśli formalności rejestracyjne nie zostały dopełnione kandydaci mają prawo do pełnego zwrotu opłaty egzaminacyjnej. Po dokonaniu rejestracji zwrot opłaty egzaminacyjnej możliwy jest tylko do ostatniego dnia zapisów na dana sesję. Po tej dacie możliwe są jedynie zwroty z przyczyn zdrowotnych.

 

• Czy opłatę można przenosić z jednego egzaminu na drugi (np. z FCE na CAE)?

Przed upływem ostatniego dnia zapisów na daną sesję można wycofać jedną opłatę, a następnie wnieść ją na inny interesujący Cię egzamin. Po podanym wyżej terminie wszelkie zmiany nie są możliwe.

 

• Czy za egzamin można płacić w ratach?

Tak, pod warunkiem że w ostatnim dniu rejestracji zostanie wniesiona całkowita opłata za egzamin. Osoby, które chciałyby regulować opłaty w ratach proszone są o zgłoszenie się do siedziby Centrum w celu ustalenia szczegółów.

 

• Czy można przełożyć termin egzaminu?

Ze względów bezpieczeństwa egzaminy pisemne (czytanie, słuchanie, pisanie czy Use of English) przeprowadzane są na całym świecie tego samego dnia. Z tego powodu nie ma możliwości przełożenia terminu egzaminu.Istnieje możliwość zmiany terminu egzaminu ustnego, jeśli pozwalają na to możliwości organizacyjne Centrum Egzaminacyjnego. Zmiana taka jest bezpłatna. Decyzja o zmianie należy wyłączenie do Centrum Egzaminacyjnego.

 

• Dlaczego muszę wyrazić zgodę na wykonanie zdjęcie?

Zdjęcie ma formę zdjęcia paszportowego i jest obowiązkowe dla kandydatów zdających egzamin BEC, PET, FCE i CAE. Zdjęć nie wykonuje się kandydatom zdającym egzaminy dla dzieci - YLE. Zdjęcie to zabezpieczenie, które potwierdza, że dana osoba przystąpiła do egzaminu. Jest przechowywane na serwerach Cambridge English i dostęp ma do niego wyłącznie kandydat oraz osoby przez niego upoważnione.

 

W CZASIE EGZAMINU

• Spóźniłem się na egzamin. Czy osoba prowadząca egzamin ma prawo mnie nie wpuścić?

Tak. W przypadku egzaminu ze słuchu osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. W przypadku pozostałych części zależy to od kilku czynników takich jak możliwości organizacyjne, czas spóźnienia, etc. By uniknąć ryzyka niewpuszczenia na salę egzaminacyjną radzimy nie spóźniać się.

 

• Czy można zostać zdyskwalifikowanym?

Tak. W przypadku łamania regulaminu (np. używanie czy posiadanie telefonu, urządzeń nagrywających, ściąganie, rozmawianie, nie reagowanie na upomnienia osoby prowadzącej egzamin, etc.) Cambridge English może zdyskwalifikować kandydata na podstawie raportu przygotowywanego po danej części egzaminu. Dyskwalifikacja wiąże się z nieujawnieniem przez Cambridge English wyników egzaminu.

 

• Na egzamin przyszedłem z osobą towarzyszącą/rodzicem. Czy może ona/on poczekać na mnie przed salą egzaminacyjną?

Ze względów organizacyjnych oraz względów bezpieczeństwa osoby towarzyszące kandydatom mogą czekać w specjalnie do tego wydzielonym miejscu.

 

• Czy na egzaminie można używać słowników?

Regulamin egzaminów Cambridge English zabrania używania słowników w trakcie egzaminu.

 

• Czy na egzaminie można używać kolorowych pisaków lub zakreślaczy? Czy podczas testu używamy ołówka czy długopisu?

Zdający może używać pisaków lub zakreślaczy, ale wyłącznie w arkuszu pytań - nie wolno ich używać na karcie odpowiedzi. Karty odpowiedzi należy wypełnić ołówkiem, natomiast wypracowania na egzaminie FCE, CAE oraz CPE należy napisać długopisem. Na egzaminy YLE dzieci mogą pisać długopisem lub ołówkiem, powinny zabrać również kredki.

 

• Czy w 'listeningu' wymagana jest pełna poprawność ortograficzna?

Tak, ale jeśli jest to drobna literówka która nie zakłóca zrozumienia wyrazu to jest ignorowana, wyrazy zapisane fonetycznie są uznawane za błędne. Jeśli odpowiedzią jest słowo, które było literowane na nagraniu wymagana jest pełna poprawność.

 

• Gdzie odbywają się egzaminy?

Ogłaszając nabór na sesję egzaminacyjną informujemy, w jakim mieście się ona odbędzie, np. w Kaliszu lub Ostrowie Wlkp. O dokładnym adresie w danym mieście kandydat dowiaduje się najpóźniej na 2 tygodnie przed datą egzaminu. Centrum Egzaminacyjne dokłada wszelkich starań by miejsce to było odpowiednio przystosowane, tzn. ciche i komfortowe, z dobrym nagłośnieniem.

 

Czy są przerwy w trakcie egzaminu i jak długie?

Między częściami są przerwy, ok. 10 minut, w przypadku FCE i CAE może być jedna dłuższa 15 minutowa. Przed egzaminem każdy kandydat otrzymuje informacje o tym, kiedy rozpoczynają się poszczególne części.

 

Czy wszystkie części egzaminu odbywają się jednego dnia?

Tylko w przypadku egzaminów YLE dla dzieci wszystkie części odbywają się jednego dnia. W przypadku pozostałych egzaminów jednego dnia odbywają się wszystkie części pisemne: słuchanie, pisanie, czytanie oraz Use of English, a innego dnia odbywają się egzaminy ustne.

 

PO EGZAMINIE

• Jak długo czeka się na wyniki?

Wyniki dostępne są po kilku tygodniach od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej. Wyniki można sprawdzić przez stronę internetową www.CambridgeESOL-results.org (szczegóły dotyczące loginu oraz hasła umożliwiających dostęp do podanej wyżej strony przekazywane są kandydatom najpóźniej w dniu egzaminu pisemnego).Kandydaci, którzy rejestrowali się poprzez szkołę lub instytucję otrzymują wyniki (Statement of Results) od tej szkoły lub instytucji.O wynikach nie informujemy telefonicznie.

 

• Nie zgadzam się z wynikiem egzaminu. Czy mogę zobaczyć swoją pracę?

Nie ma możliwości wglądu w prace egzaminacyjne. Egzaminy są oceniane i przechowywane w Cambridge. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem egzaminu możesz wystąpić o ponowne przeliczenie punktów lub ponowne sprawdzenie prac egzaminacyjnych. Obie usługi są dodatkowo płatne. O szczegóły pytaj w Centrum Egzaminacyjnym.

 

• W jaki sposób otrzymam certyfikat?

Kandydaci informowani są o terminie odbioru certyfikatów mailowo. Centrum Egzaminacyjne przechowuje certyfikaty przez dwa lata licząc od pierwszego dnia, kiedy możliwy był ich odbiór. Certyfikatów nie wysyłamy zwykłą pocztą. Na specjalne życzenie kandydata możemy przesłać certyfikat pocztą kurierską (przesyłka na koszt odbiorcy).

 

• Na ile procent muszę napisać aby zdać egzamin?

Aby zdać egzamin należy uzyskać:

  • na egzaminie FCE, CAE, CPE - min. 60% poprawnych odpowiedzi
  • na egzaminie PET, PET for Schools, KET, KET for Schools – min. 70% poprawnych odpowiedzi

 

• Czy z każdej części egzaminu muszę uzyskać jakąś minimalną ilość punktów aby zdać cały egzamin?

Nie. Ocena końcowa wystawiana jest po podsumowaniu ilości punktów ze wszystkich części egzaminu. Oznacza to, że częścią, w której kandydat czuje się najlepiej (np. czytanie) można nadrobić ilość punktów straconych w innej części egzaminu.

Czy osoba która nie zaliczyła egzaminu otrzyma certyfikat? / Co to jest certyfikacja w dół?

Każdy, bez względu na wynik otrzymuje informacje o wynikach. Certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie otrzymuje tylko osoba, która pozytywnie zaliczyła egzamin. Jeśli kandydat nie zaliczy egzaminu, ale na podstawie wyniku można określić, że jest na poziomie o jeden niższym, wtedy otrzyma stosowne zaświadczenie.